Vue如何优雅地实现下拉到底部自动加载(无限滚动)

Vue如何优雅地实现下拉到底部自动加载(无限滚动)

今天在制作闲言碎语页面时,想要一个无限滚动的功能。本来想用Element UI自带的无限滚动,但是发现这个貌似需要有一个定高的容器,那就很不适合我了。我想要的是整个页面的无限滚动,而不是容器内的无限滚动。所以在网上找到了一篇很不错的文章在新标签页中打开,来分享一下,根据自己需求修改就好。

首先在目录下新建一个utils文件夹,在该文件夹下新建一个screen.js,将公用方法写入,你也可以考虑其他的封装方式。

//滚动条在Y轴上的滚动距离
export function getScrollTop(){
 var scrollTop = 0, bodyScrollTop = 0, documentScrollTop = 0;
 if(document.body){
  bodyScrollTop = document.body.scrollTop;
 }
 if(document.documentElement){
  documentScrollTop = document.documentElement.scrollTop;
 }
 scrollTop = (bodyScrollTop - documentScrollTop > 0) ? bodyScrollTop : documentScrollTop;
 return scrollTop;
}

//文档的总高度
export function getScrollHeight(){
 var scrollHeight = 0, bodyScrollHeight = 0, documentScrollHeight = 0;
 if(document.body){
  bodyScrollHeight = document.body.scrollHeight;
 }
 if(document.documentElement){
  documentScrollHeight = document.documentElement.scrollHeight;
 }
 scrollHeight = (bodyScrollHeight - documentScrollHeight > 0) ? bodyScrollHeight : documentScrollHeight;
 return scrollHeight;
}

//浏览器视口的高度
export function getWindowHeight(){
 var windowHeight = 0;
 if(document.compatMode == "CSS1Compat"){
  windowHeight = document.documentElement.clientHeight;
 }else{
  windowHeight = document.body.clientHeight;
 }
 return windowHeight;
}

在要使用的页面中进行引入

import {getScrollHeight,getScrollTop,getWindowHeight} from "../../utils/screen";

将窗口的滚动进行监听,划到底部的时候就进行加载,但是页面关闭的同时,记得将这个监听器关闭,节省性能

mounted(){
  window.addEventListener('scroll', this.load);
},
destroyed(){
  window.removeEventListener('scroll', this.load, false);
},

this.load()就是写的加载数据的方法,到底部的时候先判断下一页是否还有数据,pages就是我从后台拿到的总页数,和当前页进行对比,只有下一页还有数据的时候,我才会拉取后台的接口。

//无限滚动加载
load(){
  let vm=this;
  if(getScrollTop() + getWindowHeight() >= getScrollHeight()){
    if(vm.queryList.pageNum < vm.pages){   //先判断下一页是否有数据 
      vm.queryList.pageNum+=1;     //查询条件的页码+1
      vm.getList();       //拉取接口数据
    }else{
      //到底了
    }
  }
},